پژوهه

نگاشته های گاه و بی گاه من

پژوهه

نگاشته های گاه و بی گاه من

مشخصات بلاگ
پژوهه

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد؟!

شاگرد : استاد چکار کنم که خواب امام زمان رو ببینم ؟ استاد : شب یه غذای شور بخور،آب نخور و بخواب.
شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت.
شاگرد:استاد،دیشب دائم خواب آب میدیدم!!خواب میدیم بر لب چاهی دارم آب مینوشم،کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم،در ساحل روخانه ای مشغول ......
استاد فرمود : تشنه آب بودی خواب آب دیدی؛تشنه امام زمان شو تا خواب امام زمان را ببینی.
لیت شعری أین استقرّت بک النوی

بایگانی

حفظ قرآن 3

شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۸ ب.ظ

بررسی لغت های حفظ قرآن 2

ذکر

از کلماتی که به معنای حفظ کردن آمده ، ماده «ذکر» است.

علامه طبرسی رحمة الله در ذیل آیات« ولقد یسّرنا القرآن للذکر»[1] و « و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمة»[2] ماده ذکر را به حفظ تفسیر می کند.

  الف) و لقد یسرنا القرآن للذکر ای سهلناه للحفظ و القراءة حتی یقرأ کله ظاهرا.[3]

  یعنی قرآن را آسان کردیم برای حفظ و قرائت تا اینکه از حفظ قرائت شود.

 ب) و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمة ... قیل اذکرن ای احفظن ذلک...[4]

 گفته شده «اذکرن» یعنی حفظ کنند آن را .

خلیل در العین می گوید:

الذکر: الحفظ للشی‏ء تذکره.

ذکریعنی حفظ چیزی که یادش می آید.[5]   

در صحاح الغة آمده:

الذکروالذکری:خلاف النسیان.[6]

ذکروذکری یعنی خلاف فراموشی.

علامه مصطفوی  رحمه الله در کتاب « التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» به نقل از قاموس عبری می گوید:

(ذاکر) ذکر، تذکّر، حفظ عن ظهر قلب.

ذکر وتذکر یعنی حفظ از پشت قلب.[7]

حمل

از کلماتی که به معنای حفظ کردن است ماده «حمل» می باشد و از حافظین قرآن ، تعبیر به «حملة القرآن» شده است.

آیةالله معرفت رحمةالله می فرمایند :

« حمله قرآن به کسانی می گویند که قرآن را در سینه حامل باشند نه آنکه صرفا در نوشته ها و در محفظه ی کتابخانه ها.»[8]

آیة الله علامه سید محمدحسین حسینی تهرانی مشهور به علامه تهرانی نیز رحمةالله می فرمایند:

« مقدارى را که هر مسلمان از قرآن متحمّل است، همان مقدارى است که از بَر دارد و مى‏ تواند از حفظ بخواند؛ نه آن که مى ‏تواند به مصحف مراجعه کند و از روى آن بخواند.»[9]

علامه مجلسی رحمةالله نیز می فرمایند:

«حامل حقیقی قرآن کسی ست که حامل الفاظ ومعانی آن باشد وخود را به صفات حسنه ی آن آراسته باشد.»[10]

گاهی در روایات دیده می شود که در اول روایات تعبیر به «قرء» شده، سپس در ادامه روایت از همان ها تعبیر به «حفظ» می کند و در آخر از آنها به عنوان «حملة القرآن» یاد می کند و این خود دلیلی آشکار بر این است که این سه واژه در یک معنا بکار رفته اند.

برگرفته از کتاب استادم حجة الإسلام طاهری(دام عزه)

ادامه دارد.......


[1] قمر/17

[2] احزاب/34

[3] مجمع البیان ج9 ص286،جوامع الجامع ج3  ص466

[4] مجمع البیان ج8 ص560

[5] العین    ج‏5   ص 346    

[6] صحاح اللغة  ج1 ص 545

[7]  التحقیق ج 3 ص 342      

[8] جرا قرآن را حفظ  کنیم ص156

[9] نور ملکوت قرآن ج‏3 ص: 324

[10] عین الحیات ص 573

 

  • سلمان سعادت پور

ذکر

حمل

حملة القرآن